Struktura organizacyjna

Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst ‹‹ powrót
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Symbol: GN
Pokój: Nr 1 (na parterze)
Kierownik referatu: Karina Budzanowska
Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy:
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielaniem bonifikat od ceny, zbywaniem udziałów w działkach stanowiących tereny przydomowe i zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz przetargów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych , w tym garaży,
 • dzierżawa, najem i użyczanie nieruchomości gminnych,
 • zamiana lub darowizna nieruchomości gminnych oraz znoszenie współwłasności,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu gminnego oraz sporządzanie planu jego wykorzystania,
 • ustanawianie na nieruchomościach gminnych trwałego zarządu oraz ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności drogi koniecznej,
 • korzystanie z prawa pierwokupu gminy,
 • przygotowanie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
 • dokonywanie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 • udzielanie bonifikat w opłacie rocznej z tytułu wieczystego użytkowania lub trwałego zarządu,
 • zlecanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie spraw o scalenie lub rozgraniczenie nieruchomości gminnych, wznowienie lub okazanie granic działek,
 • udzielanie czasowego zezwolenia na zajęcie nieruchomości gminnej,
 • opracowywanie zestawień nieruchomości gminnych do opodatkowania.


Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiena na lata 2007-2013